Ana Sayfa Yazarlar Yazar admin

admin

94 İÇERİKLER 57 Yorumlar

Senaryo nedir, senaryonun özellikleri nelerdir?

SİNEMA Sözcük anlamıyla sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya...

Sıfatlar -Ön adlar

SIFAT (ÖN AD) Varlıkları, kavramları çeşitli yönlerden niteleyen ya da belirten  sözcüklere sıfat denir. Sıfatlar bu özellikleri bakımından iki ana grupta incelenir A) NİTELEME SIFATLARI Varlıkların yapılarında...

Sözcüklerdeki Anlam Değişmeleri

SÖZCÜKLERDEKİ ANLAM DEĞİŞMELERİ Dil yaşayan, gelişen, değişen bir varlıktır. Toplumsal yaşama bağlı olarak doğadaki her şey gibi dil de zamanla değişir. Bu değişme, dilin ses...

İsimler – Adlar

İsimler (Adlar) İSİM (AD) İsimler, bütün canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, durumları, tüm bunların birbirleriyle olan ilgilerini karşılayan sözcüklerdir. İsimler çeşitli yönlerden sınıflara ayrılır: A) VARLIKLARIN...

Battal Gazi Destanı (Battalnâme)

Battal Gazi Destanı (Battalnâme) 8. yüzyılda Arap - Bizans savaşlarında ün kazanan, Türkler arasında Seyyid Battal Gazi adıyla benimsenmiş bir Arap komutanın efsanevi yaşamı...

Danişment Gazi Destanı (Danişmentname)

Danişment Gazi Destanı (Danişmentname) Anadolu’da Danişmentlilerin kurucusu olan Melik Danişment Gazi'nin etrafında 11. yüzyılda oluşmuştur. Eser, ilk olarak Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı II. İzzeddin...

Dede Korkut Hikâyeleri

Dede Korkut Hikâyeleri Eserin tam adı “Kitâb-ı Dede Korkut Âlâ Lisânı-ı Tâife-i Oğuzan'dır. (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) Bir ön söz ve on iki...

Divan-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet 12. yüzyılda Türk edebiyatının ilk mutasavvıf şairi, Hoca Ahmet Yesevî tarafından kaleme alınmıştır. Ahmet Yesevî, şiirlerine, onları aynı biçimsel özellikleri taşıyan şiirlerden ayırmak...

Atabetü’l-Hakayık

Atabetü'l-Hakayık "Hakikatlerin (Gerçeklerin) Eşiği" anlamına gelen eser, Edip Ahmet Yüknekî tarafından 12. yüzyılda yazılmış ve Dad Sipehsalar Mehmet Bey (Emir Muhammed)'e sunulmuştur. Ayet ve hadislerin...

Dîvânü Lugati’t-Türk

Dîvânü Lugati't-Türk "Türk Dilleri Sözlüğü" anlamına gelen eser, 1072-1077 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış ve  Abbasi halifesi Ebul Kasım Abdullah'a sunulmuştur. Araplara Türkçe...